ZASADY UCZESTNICTWA

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
w klubach osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w Białymstoku: klubu „Stok” na os. „Słoneczny Stok” i Osiedlowym Klubie „Kaktus” na os. „Zielone Wzgórza”


I. CELE DZIAŁALNOŚCI:
Celem działalności klubów osiedlowych S.M. „Słoneczny Stok” jest zaspokajanie
potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie organizowania czasu wolnego,
działalności opiekuńczo-wychowawczej, kulturalnej, edukacyjnej i sportowo-
rekreacyjnej.


II. SPOSÓB REALIZACJI CELÓW:
1. Organizowanie zajęć i kół zainteresowań umożliwiających wszechstronny
rozwój zdolności, zainteresowań i umiejętności mieszkańców osiedli w ich czasie
wolnym od zajęć szkolnych oraz obowiązków rodzinnych.
2. Organizowanie wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji.
3. Upowszechnianie sztuk plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych i
innych poprzez organizację i udział uczestników w wystawach, pokazach,
przeglądach, konkursach, zawodach sportowo-rekreacyjnych, warsztatach
artystycznych o zasięgu lokalnym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim.
4. Upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu poprzez organizację zajęć i
kursów sportowo-rekreacyjnych dla dorosłych i seniorów mieszkających na
osiedlach.
5. Współpraca z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi miasta, szkołami i
przedszkolami osiedlowymi.


III. OPŁATY:
1. Udział w zajęciach organizowanych w klubach osiedlowych jest płatny wg.
stawek zatwierdzonych przez Zarząd Spółdzielni.
2. Kluby osiedlowe mogą odpłatnie wynająć sale instytucjom, osobom prawnym
lub osobom prywatnym na: zebrania, pokazy, kiermasze, inne formy zajęć, itp.

 
 

IV. UCZESTNICTWO:
1. Uczestnikiem zajęć klubowych zostaje osoba, która wypełni Kartę Zgłoszenia,
zaakceptuje Zasady Uczestnictwa i Zasady Płatności za zajęcia.
2. Za osoby niepełnoletnie Kartę Zgłoszenia wypełnia rodzic lub prawny opiekun
dziecka.
3. Zgłoszenie uczestnika obliguje do uczęszczania na zajęcia od dnia wskazanego
w Karcie Zgłoszenia do ostatnich zajęć przed rozpoczęciem wakacji w danym
roku szkolnym lub rozwiązaniu zajęć przez klub.
4 . Wcześniejsza rezygnacja z uczęszczania na zajęcia może nastąpić z końcem
danego miesiąca po uiszczeniu wszystkich opłat za zajęcia i zgłoszenia tego faktu
do kierownika klubu osobiście przez uczestnika lub rodzica/prawnego opiekuna
albo e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


V. INNE UWAGI:

1. Kluby nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki zaistniałe na terenie obiektu, które wynikły ze złego stanu zdrowia uczestników lub niestosowania się do zaleceń instruktorów zajęć.

2. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzają dzieci do Klubu w określonych godzinach – zgodnie z obowiązującym grafikiem danej grupy/ koła zainteresowań i przekazują je osobiście pracownikowi klubu.

3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do placówki, w szatni, przed drzwiami do sali gdzie prowadzone są zajęcia.

4. Pracownik klubu może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał , że  nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających ). W tej sytuacji Kierownik klubu zawiadamia Komisariat Policji.

5. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane po zakończeniu zajęć i rodzic nie odbiera telefonu przez 30 minut od zakończenia zajęć , Kierownik placówki zawiadamia Komisariat Policji.

Rodzic o spóźnieniu w odbiorze dziecka powinien powiadomić telefonicznie instruktora prowadzącego zajęcia , lub Kierownika Klubu.

6. Dzieci, które ukończyły 7 rok życia mogą wracać do domu samodzielnie po wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów prawnych . Powyższa deklaracja powinna być złożona na piśmie i przekazana Kierownikowi klubu.
7. Kluby nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione w pomieszczeniach klubowych.
8. Na zajęciach klubowych obowiązuje zmiana obuwia.                                                                                                                                                                                                    
ZASADY PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
1. Miesięczną opłatę za zajęcia klubowe należy dokonać z góry do 15 dnia danego miesiąca,
nie później niż przed drugimi zajęciami w danym miesiącu. Indywidualne przypadki
rozpatruje kierownik klubu.
2. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Słoneczny Stok”,
ul. Armii Krajowej 7, 15-661 Białystok.

nr konta 42 1240 2092 9179 1001 4205 0011 PeKaO SA

nr konta 43 1020 1332 2011 1001 4205 0011 PKO BP

 

W tytule należy podać nazwę klubu i nazwę zajęć, za które jest opłata, opłacany okres, imię i
nazwisko uczestnika.
3. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie w płaty na e-mail danego klubu. W
wypadku konieczności wystawienia faktury za wpłatę w tym e-mailu należy podać dane do
wystawienia faktury i załączyć potwierdzenie wpłaty.
4. Nieobecność uczestnika kół zainteresowań nie zwalnia z opłaty miesięcznej.
Przy dłuższej nieobecności uczestnika, o której poinformowano kierownika, może zostać
uwzględniona zniżka, o czym decyduje kierownik klubu.
5. Za dodatkowe zajęcia (w miesiącu powinny być 4 zajęcia lub 8 zajęć – plastyczne,
taneczne, teatralne, wokalne, szachy oraz pozostałe) nie pobieramy dodatkowej opłaty, nie
odwołujemy tych zajęć, traktujemy jako uzupełnienie miesiąca, w którym zabrakło zajęć z
powodu świąt lub odwołania zajęć. W przypadku braku możliwości uzupełnienia ilości zajęć
opłata zostanie obniżona.
6. Zniżka – 10% za trzecie i kolejne zajęcia przysługuje uczestnikowi lub kilku osobom z
rodziny, które uczęszczają na więcej, niż dwa zajęcia w klubie

 

Regulamin organizacji zajęć prowadzonych w klubach osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”

w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.